.


.

Pavel Petrovich Sokolov-Skalya

Pavel Petrovich Sokolov-Skalya
Pavel Petrovich Sokolov-Skalya (Russian, 1899 – 1961)