.


.

Ernesto Santasusagna

Ernesto Santasusagna

Ernesto Santasusagna (Spanish, 1900-1964)