.


.

Thomas Alexander Ferguson Graham

Thomas Alexander Ferguson Graham, Artistic nude, The naked in the art, Il nude in arte, Alexander Ferguson Graham, Fine art, Thomas Alexander Ferguson
Thomas Alexander Ferguson Graham (British, 1840 - 1906)